WYJAZD EDUKACYJNY MŁODZIEŻY PARAFII WITÓW DO KRAKOWA

W dniach 15-22 lutego 2010 r. grupa młodzieży z parafii Św. Augustyna i Św. Małgorzaty w Witowie udała się na wraz z ks. Michałem do Krakowa i okolic.

Program wyjazdu oprócz zwiedzania historycznej stolicy Polski – Krakowa – obejmował inne ciekawe pod względem historycznym i religijnym miejsca tego regionu, m.in. erem oo. Kamedułów (Kraków – Bielany), klasztor s. Norbertanek ( wart nadmienić, iż w Witowskiej parafii niegdyś były siostry norbertanki), kopiec Kościuszki, krakowskie Błonie.

A tak w ogólnym zarysie przedstawiał się plan zwiedzania samego Krakowa:

Młodzież poznała historię Zamku na Wawelu  jako siedziby władców na tle dziejów Polski; wygląd zewnętrzny budowli i jej cechy charakterystyczne; podział pomieszczeń ze względu na funkcje oraz wyposażenie komnat prywatnych i sal reprezentacyjnych. Omówiona została organizacja i rola dworu królewskiego, oraz ceremoniał koronacyjny. Zajęcia odbywały się w komnatach parteru, wybranych komnatach II piętra zamku oraz w Skarbcu Koronnym. Omawiane były także geneza i wiodąca rola rycerstwa w epoce kształtowania się państw oraz obyczaje i kultura (epos rycerski, świecka poezja dworska).

Tematem zajęć młodzieży była również postać króla Jana III Sobieskiego. Młodzież  poznała najważniejsze fakty i daty z życia tego króla, jego związki z Krakowem oraz pamiątki z epoki, w której żył.  Zajęcia prowadzone były w wybranych komnatach: II piętra zamku, wystawy Sztuka Wschodu, Skarbca Koronnego i Zbrojowni oraz w Katedrze.

W trakcie pobytu młodzieży w tym historycznym miejscu jakim jest Wawel omawiane były również  źródła wiedzy o najstarszych budowlach (wykopaliska archeologiczne, zapisy kronikarskie, legendy oparte na podaniach ustnych). Młodzież poznała etapy zabudowy wzgórza wawelskiego w okresie przedromańskim i romańskim, relikty architektoniczne. Dodatkową atrakcją było oglądanie programu multimedialnego prezentującego komputerową rekonstrukcję omawianych zabytków architektury . Zajęcia odbywały się na wystawie Wawel Zaginiony.

W trakcie poznawania poszczególnych etapów dziejów historycznej stolicy Polski, młodzież zapoznała się  z poszczególnymi  okresami w dziejach:

a)     Renesans na Wawelu

Zajęcia rozpoczynały się od omówienie podstawowych idei humanizmu, czasu i miejsca powstania stylu renesansowego, roli mecenatu dla rozwoju kultury, a także tematów i technik artystycznych. Na podstawie wybranych dzieł (malarstwo, tkanina artystyczna, rzemiosło artystyczne) młodzież zapoznała  się z charakterystycznymi motywami dekoracyjnymi oraz zasadami kompozycji, a także mecenatem królów: Zygmunta I i Zygmunta Augusta.
Zajęcia prowadzone były w komnatach I i II piętra zamku.

b)     Barok na Wawelu

Młodzież zapoznała się z wczesnym okresem panowania króla Zygmunta III Wazy i wprowadzonym pod koniec XVI wieku nowym sposobem urządzania wnętrz, założeniami stylu barokowego i miejscem jego powstania. Prowadzący zajęcia zwrócił uwagę na cechy polskiego i zachodniego malarstwa barokowego.  Zajęcia odbywały się w salach barokowych na II piętrze północnego skrzydła zamku. Lekcja dodatkowo została wzbogacona o wiadomości o kolejnych fazach baroku, które następnie prześledzono w Katedrze.

Kultura muzyczna dworu królewskiego

Celem zajęć było zapoznanie młodzieży  z rozwojem muzyki polskiej, począwszy od wczesnośredniowiecznych antyfonarzy po muzykę dworską doby renesansu. Uczestnicy śledzili  rozkwit muzyki religijnej (tworzonej przy katedrze krakowskiej) i świeckiej, od pierwszych pieśni aż po tańce wykonywane podczas uczt i balów na dworze królewskim.

Mitologia na obrazach i tkaninach wawelskich

Młodzież zapoznała się z postaciami i wydarzeniami mitologii greckiej i rzymskiej: bohaterami wojny trojańskiej, epizodem pożaru Troi, Marsem - bogiem wojny, przygodami Odyseusza oraz Herkulesem i jego pracami.

 
Arrasy Zygmunta Augusta

Przechodząc przez komnaty królewskie uczestnicy wyjazdu poznali pojęcie mecenatu kulturalnego władcy, dowiedzieli się o kolekcjonerskiej pasji ostatniego Jagiellona oraz jego największym kulturalnym zamierzeniu - fundacji arrasów do dekoracji zamku wawelskiego. Omówione zostały  dzieje kolekcji tkanin, od zamówienia w warsztatach Brukseli po czasy współczesne, technika wykonania, ich walory dekoracyjne oraz tematyka przedstawień.
Zajęcia odbywały się w wybranych komnatach I i II piętra zamku.

Wątki biblijne na tkaninach wawelskich

Uczniowie zapoznali  się z przyczynami pojawienia się tematów biblijnych w sztuce oraz postaciami dworu królewskiego związanymi z reformacją. Prowadzący wraz z ks. Opiekunem przybliżyli  postaci i historie biblijne (Lot, Mojżesz, Noe, prorok Eliasz, król Achab) oraz symbole religijne.

 
Śladami św. Jadwigi Andegaweńskiej - królowej Polski

W salach zamkowych, związanych z królową Jadwigą, przewodnik przypomniał fakty historyczne leżące u podstaw jej wyboru na tron Polski i poprzedzające jej przybycie do Krakowa. W "sali Jadwigi i Jagiełły" opowiadał o jej koronacji i początkach panowania, o przybyciu Władysława Jagiełły, jego chrzcie i ślubie z Jadwigą. W części gotyckiej zamku na I piętrze omówiony  został okres wspólnego panowania obojga królestwa w jego publicznym i prywatnym aspekcie.  Ta lekcja została zakończona wędrówką śladami królowej w Katedrze wawelskiej.

Ukoronowaniem poznawania dziejów tego historycznego miejsca była Królewska Katedra na Wawelu.

Katedra Wawelska.

Dzieje Katedry począwszy od ustanowienia na Wawelu siedziby biskupa w 1000 roku po czasy współczesne. Omówione zostały założenia architektonicznych i przemiany stylowych. Młodzież  zapoznawała się  z wybranymi - najważniejszymi – obiektami. Uczestnicy weszli także na wieżę z dzwonem Zygmunt oraz zeszli do krypt grobowych. Następnego dnia wszyscy wzięli udział w Mszy Św. przy relikwiach św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski. Ks. Opiekun, sprawował Mszę Św. w intencji wszystkich uczestników wyjazdu.

                                                                                      Ks. Michał Ceglarek