CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

  1.      Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  2.      Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
  3.      Nazwiska i imiona Rodziców Chrzestnych z adresem zamieszkania
  4.      Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

bullet niewierzący czy osoby innej wiary,
bullet osoby niepraktykujące,
bullet żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
bullet nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
bullet prowadzący gorszący tryb życia.

 

 

 

 Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874) o Rodzicach Chrzestnych:

Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 

Kanon 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

 

Kan. 874


§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:


      1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;


      2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;


      3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;


      4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;